برد های الکترونیکی

 

تامین و فروش انواع بردهای اصلی دستگاه کونیکا و دیگر دستگاه ها از جمله وظایف ماشین های اداری میهن می باشد.